โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ฝ่ายบริหาร
นายก อบต.
รองนายก อบต. รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ส่วนราชการ
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ประธานสภา อบต. จำนวน 1 คน
รองประธานสภา อบต. จำนวน 1 คน
สมาชิกสภา อบต. จำนวน 34 คน
(รวมประธานสภา และรองประธานสภา อบต.)
เลขานุการสภา อบต. จำนวน 1 คน
สำนักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
(
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานการเจ้าหน้าที่
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1. ฝ่ายก่อสร้าง  
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
1. งานส่งเสริมการศึกษา
2. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. งานสังคมสงเคราะห์     
3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
กองส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(
นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
1. งานส่งเสริมการเกษตร
2. งานส่งเสริมปศุสัตว์    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
3. งานรักษาความสะอาด
4. งานควบคุมโรค