9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ส่วนราชการและองค์กรที่สำคัญ
 
งานกิจการสภา
ภาระหน้าที่ของสภา อบต.บ้านหวาย
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
งานกิจการสภา
ภาระหน้าของสภา อบต.บ้านหวาย

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
สภา อบต. เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง ของ อบต. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบกิจการสำคัญของ อบต.
โดยใช้ มติของที่ประชุมสภา อบต. เป็นหลักมีประธานสภา อบต. เป็นหัวหน้า
1. อำนาจหน้าที่ของ สภา อบต. มีดังนี้
     (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
     (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของ อบต.
     (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของ นายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

2. สภา อบต. ประกอบด้วย
        2.1 สมาชิกสภา อบต. ที่มาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน ซึ่ง อบต.บ้านหวาย มีจำนวน สมาชิก อบต. ทั้งสิ้น  34 คน 
มีหน้าที่ดังนี้
             (1) เข้าร่วมประชุมสภา อบต. อภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา อบต. และลงมติในประเด็นต่างๆ
             (2) ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของสภา อบต. (ดังกล่าวข้างต้น)
             (3) เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต.
             (4) ตั้งกระทู้ถามนายก อบต. หรือรองนายก อบต. อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่
             (5) เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป นายก อบต. โดยไม่มีการลงมติ ด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
             (6) ขอเปิดประชุมวิสามัญด้วยจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
             (7) หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือในฐานะผู้แทนประชาชนในหมู่บ้านและของ อบต. นั้น
         2.2 ประธานสภา อบต. 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภา อบต. ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภา อบต.
ดำรงตำแหน่งจนครบอายุข องสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต.
              ประธานสภา อบต. มีหน้าที่ดำเนินการประชุมและดำเนินกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
             (1) ดำเนินกิจการของสภา อบต. ตามที่กฎหมายกำหนด
             (2) เป็นประธานของที่ประชุมสภา อบต. เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภา อบต.
             (3) บังคับบัญชาการงานในสภา อบต.
             (4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภา อบต.
             (5) เป็นผู้แทนสภา อบต. ในกิจการภายนอก
             (6) อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
          2.3 รองประธานสภา อบต. 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภา อบต. ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภา อบต. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. เช่นเดียวกับประธานสภา อบต.
         รองประธานสภา อบต. มีหน้าที่ช่วยประธานสภา อบต. ปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทำกิจการตามที่ประธานสภา อบต.
มอบหมาย : ในกรณีที่ไม่มีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา อบต. ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภา อบต. ปฏิบัติหน้าที่แทน
          2.4 เลขานุการสภา อบต. 1 คน : ซึ่งสภา อบต. เลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภา อบต. มอบหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้เลขานุการสภา อบต.
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
            (1) แจ้งนัดประชุมสภา อบต. ตามคำสั่งของประธานสภา อบต.
            (2) ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กิจการของ อบต. ต่อที่ประชุมสภา อบต.
             (3) ช่วยเหลือประธานสภา อบต. จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.
             (4) เชิญประธานสภา อบต. ชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
             (5) จัดทำรายงานการประชุมสภา อบต.
             (6) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภา อบต. แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภา อบต.
            (7) ช่วยเหลือประธานสภา อบต. ในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
             (8) ช่วยเหลือประธานสภา อบต. ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา อบต.
             (9) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นหรือกระทำกิจการอื่น
ตามที่ประธานสภา อบต. มอบหมาย

3. การปฏิบัติหน้าที่ของสภา อบต.
              การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภา อบต. จะเกิดจากการประชุมสภา อบต. และ มติของที่ประชุมสภา อบต. ซึ่งในปีหนึ่งจะมีการประชุม ดังนี้

            สมัยประชุมสามัญสภา อบต. : ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต. จะกำหนด
แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย ๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ โดยต้องกำหนดให้มีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์สมัยหนึ่งและในเดือนสิงหาคมสมัยหนึ่ง

            สมัยประชุมวิสามัญของ อบต. : นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ อบต.
ประธานสภา อบต. นายก อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. มีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ สามารถทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอให้เปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ
                                                                                    
                                                                                                

 

รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย
ประกาศกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (12 กุมภาพันธ์ 2563) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 (5 กุมภาพันธ์ 2562) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
     
  ประจำปี พ.ศ.2563 รายงานการประชุม ประกาศเรียกประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ระหว่างวันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(12 กุมภาพันธ์ 2563)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(14 มกราคม 2563)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 29 พฤษภาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(28 พฤษภาคม 2563)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(24 เมษายน 2563) .
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 17 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
...
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(14 กรกฎาคม 2563)
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
..
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
...
  ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานการประชุม ประกาศเรียกประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(5 กุมภาพันธ์ 2562)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(14 มกราคม 2562)
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(24 พฤษภาคม 2562)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(30 เมษายน 2562)
ประกาศ ผลการเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านหวาย วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 27 สิงหาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(13 สิงหาคม 2562)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(19 กรกฎาคม 2562)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(2 ธันวาคม 2562)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(19 พฤศจิกายน 2562)
  ประจำปี พ.ศ.2561 รายงานการประชุม ประกาศเรียกประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด