พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ส่วนราชการและองค์กรที่สำคัญ
 
งานกิจการสภา
ภาระหน้าที่ของสภา อบต.บ้านหวาย
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

นายสมโภชน์ เหล่าสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

 

- ว่าง -
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย


นางเพ็ญศรี พิเมย
นักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

   :: ภาระหน้าที่ ::

1. งานบริหารงานทั่วไป

นายอดิศร รังมาตย์
นิติกรปฎิบัติการ

นายณัชนารา มูลจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจริญญา นาพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุนทร ปักกาสังข์
พนักงานขับรถยนต์

นายเข็มพร ประเมทะโก
ภารโรง

นางสาวสายพิณ ปักกาโล
คนงาน
2. งานนโยบายและแผน

นางสาวจันทร์เพ็ญ ลุนราศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
3. งานการเจ้าหน้าที่ี

นางสาวฐิติยาพร พลภักดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวมณีรัตน์  ทาสีแก้ว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
 
กองคลัง

นางสาวภัคชณิดา จุปะมัตตัง
นักบริหารงานคลัง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
              :: ภาระหน้าที่ ::
1. งานการเงิน

นางศิรินภา บุตรศาสตร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายศุภกร ร่มจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
2. งานบัญชี

นางสุภา ธีระกูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสาวยศวดี อ่อนทุม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นายมานะชัย สุปะทัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  

นางปรียาณุจ ทองอ่ำ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาววิยะดา สุปะมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
กองช่าง

นายสมโภชน์ เหล่าสิทธิ์
นักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

              :: ภาระหน้าที่ ::
1. ฝ่ายก่อสร้าง

นายวิทวัท สีชมภู
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายศราวุธ ประเสริฐแก้ว
ผู้ช่วยช่างโยธา
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
 
3. งานสาธารณูปโภค

จ่าเอกสอาด มะธิปิไข
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายสุระชัย วรรณปะเก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
4. งานผังเมือง 

นางสาวกนกกร พลภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจินตนา ปัจจัยคา
นักบริหารการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
              :: ภาระหน้าที่ ::
1. งานส่งเสริมการศึกษา

นางชุติกาญจน์ ทองปาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
2. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางปราณี บุญพา
ครู ชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

นางสาวสุกรรญา แสงตา
ครู ชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

นางทองจันทร์ ปาปะกัง
ครู ชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

นางสาวทองยุ่น ศรีโฮง
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

นางสาวทองเลื่อน สีหาบุตรโต
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

นางอรสา วรจักร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

นางจงกล วังทอง
ภารโรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

นางนุจรี ปะริเตสังข์
ภารโรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่
3. งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา  และนันทนาการ
-
 
กองสวัสดิการสังคม

นายวสันติ์ เดชโคตร
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
              :: ภาระหน้าที่ ::
1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

นายณัฐวัฒน์ เพชรฤาชา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
2. งานสังคมสงเคราะห์     
-
3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
-
 
กองส่งเสรืมการเกษตร

นายสมโภชน์ เหล่าสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
              :: ภาระหน้าที่ ::
1. งานส่งเสริมการเกษตร

นายวิชาญ สุปะเก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
 
2. งานส่งเสริมปศุสัตว์    
-
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ่าเอกปัญญา พัฒอัมพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

              :: ภาระหน้าที่ ::
1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

จ่าเอกปัญญา พัฒอัมพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-
3. งานรักษาความสะอาด
-
4. งานควบคุมโรค
-