เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
 
 
   
จำนวนประชากร/ผู้นำ
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านหนองแต้
100
195
208
403
นายสมพงษ์ หาญแจ้ด
2
บ้านตลาด
74
126
135
262
นายสมหมาย ครองสิงห์
3
บ้านโนนโพธิ์
116
245
257
502
นายพิกุล สุพะกำ
4
บ้านหวาย
112
213
224
437
นายล้วน อุทิพย์
5
บ้านหนองคลอง
103
189
184
373
นายพินิจ คำคาวี
6
บ้านเปลือย
131
283
271
554
นางสาคร กองอาสา
7
บ้านหนองไผ่
127
259
229
488
นายเฉลิม ปะพาน
8
บ้านโนนสำราญ
129
253
233
486
นายอุดม ธรรมษา
9
บ้านมะแซว
170
324
333
657
นายสละ แตงอ่อน
10
บ้านหนองโง้ง
67
128
136
264
นายสายเพชร ครองสิงห์
11
บ้านหวายน้อย
97
227
201
428
นายทองสุก ศรีภูวงษ์ (กำนันตำบลบ้านหวาย)
12
บ้านหัวนาคำ
34
91
90
181
นายประสิทธิ์ บุปผา
13
บ้านดอนมันน้ำ
65
132
107
239
นางนุชนาถ ตะนะภักดี
14
บ้านวังทอง
138
306
297
603
นายสุพล พันธ์คลอง
15
บ้านโนนแคน
112
234
240
474
นายธวัช พลดร
16
บ้านหนองไผ่ใต้
164
319
328
647

นายทองใบ ประกอบใน

17
บ้านคลองใหม่
106
229
187
416
นายริด ทองสิทธิ์
รวม
1,845
3,753
3,661
7,414
*ข้อมูลประชากรสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองเดือนมกราคม 2555
   
อาชีพของราษฎร
            - ไมีมีอาชีพ    80     คน
            - นักเรียน/นักศึกษา    1,085     คน
            - ทำการเกษตร     2,986     คน
            - ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ     88    คน
            - พนักงานหน่วยงานเอกชน     91     คน
            - ทำธุรกิจส่วนตัว     16     คน
            - รับจ้างทั่วไป     1,101    คน
            - ค้าขาย    33     คน
            - อื่นๆ     757    คน
* ข้อมูล จปฐ.2 ปี 2552*
   
โครงสร้างรายได้ของครัวเรือน
            -จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า  20,000   บาท ต่อปี     111    ครัวเรือน
            -จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่า  20,000  บาท ต่อปี    1,314    ครัวเรือน
   
กลุ่มของประชาชนในตำบล
           กลุ่มอาชีพ 17 กลุ่ม
   
ภาวะการว่างงาน
           ผู้ว่างงาน 0  คน
           ผู้ว่างงานตามฤดูกาล คน
 
การศึกษาของราษฎรในตำบล
           ไม่เคยศึกษา   80  คน
           ต่ำกว่า ป.4   359  คน
           ประถมศึกษา (ป.4- ป.6)  3,840  คน
           มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3)  607  คน
           มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปวช. ปกศ.  684  คน
           อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปวส. ปกศ.สูง ปวท.  86  คน
           ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี  177  คน
           อื่นๆ ไม่ระบุ   404  คน
* ข้อมูล จปฐ.2 ปี 2552*
   
การศึกษาของราษฎรในตำบล
 
สถานศึกษา
จำนวน (แห่ง)
จำนวนครู (คน)
นักเรียน (คน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2
6
111
โรงเรียนระดับอนุบาล
0
0
0
โรงเรียนระดับประถมศึกษา
7
-
-
โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
0
0
0
โรงเรียนระดับมัธยมตอนปลาย
0
0
0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
1
1
-
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 แห่ง

*ข้อมูล ปี 2561*
   
สาธารณสุข
 
สถานพยาบาล
จำนวน (แห่ง)
จำนวนบุคลากร (คน)
โรงพยาบาล
2
-
สถานีอนามัย
0
0
คลินิก
0
0
ร้านขายยาปัจจุบัน
0
0
กองทุนยา และเวชภัณฑ์
0
0
   
ข้อมูลโรคระบาด
           ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
   
คดีที่สำคัญ
           ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล