องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
เมนูหลัก
หน้าหลัก
 
บริการข้อมูลตำบล
หมู่บ้าน / ประชากร
ส่วนราชการและองค์กรที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งวัฒนธรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า OTOP
การออกกำลังกาย / เล่นกีฬา
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
 
กลุ่มอาชีพ / สินค้า OTOP
กลุ่มองค์กรการให้ (สวัสดิการด้านการเงิน)
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประธานกลุ่ม

นางระเบียบ   แคนมี

จำนวนสมาชิก

130 คน

สถานที่ติดต่อ

89 หมู่ 4 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม

1.แหล่งเก็บเงินออมที่มีความปลอดภัยและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม
2.แหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อน ครัวเรือนและชุมชน
3.เสริมสร้างสวัสดิการของชุมชน
4.เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชน
5.เป็นศูนย์การเรียนรู้ ร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
กิจกรรมของกลุ่ม
1.ประชุมเครือข่าย
 2. ให้กู้ยืมเงินเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัว

 
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
ประธานกลุ่ม นางระเบียบ  แคนมี
จำนวนสมาชิก 65  คน
สถานที่ติดต่อ

89 หมู่ 4 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุมจ.มหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม

1. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.เพื่อให้เกิดรายได้ในกลุ่มอาชีพ
3. เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 
กลุ่มอาชีพ / สินค้า OTOP ตำบล
หมู่ที่ 1
กลุ่มเย็บผ้า
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มเลี้ยงสุกร
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
ร้านค่าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 2
กลุ่มผลิตกลองยาวบ้านตลาด หมู่ที่ 2 (ผลิตภัณฑ์ 4 ดาว)
ประธานกลุ่ม นายสมหมาย ครองสิงห์
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ 34 หมู่ที่ 2 บ้านตลาด ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์ 086-2319772, 089-0712050
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
   
 
กลุ่มทอผ้าไหม
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มทอผ้าฝ้าย
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
กลุ่มเลี้ยงวัว
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
กลุ่มขายอาหารสด
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
กลุ่มโรงสีชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
หมู่ที่ 3
กลุ่มเลี้ยงโค
ประธานกลุ่ม นายพิกุล  สุพะกำ
จำนวนสมาชิก 109 คน
สถานที่ติดต่อ

69 หมู่ 3 บ้านโนนโพธิ์  ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์ 080-7639860
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม

1.เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มพูดคุยถึงความต้องการของแต่ละคน
2.เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในหมู่บ้าน
3.เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มทอผ้าฝ้าย
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มเลี้ยงปลา
ประธานกลุ่ม พิชัย  ละเวนนอก
จำนวนสมาชิก 52  คน
สถานที่ติดต่อ

142  หมู่ 3  บ้านโนนโพธิ์  ต.บ้านหวาย  อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์ 084 -2564879
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม

1.เพื่อเป็นการขยายโอกาสสร้างรายได้ให้กับประชาชน
2.เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
3.เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4.เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

 
 
กลุ่มเย็บผ้า
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มเพาะเห็ด
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 4
กลุ่มทอผ้าไหม
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มเลี้ยงสุกร
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มร้านซ่อมจักรยานยนต์
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มเลี้ยงโค
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มทำขนม
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 5
กลุ่มเลี้ยงวัวแม่พันธ์
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มเลี้ยงไก่
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 6
กลุ่มเลี้ยงวัว
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มเลี้ยงสุกร
ประธานกลุ่ม นางสาคร   กองอาสา
จำนวนสมาชิก 85  คน
สถานที่ติดต่อ

112 หมู่ 6 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุมจ.มหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์ 089-154825
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม

1.เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางอาชีพให้แก่เกษตรกรในกลุ่มชุมชนอย่างยั่งยืน
2.เพื่อให้เกษตรกรในกลุ่มชุมชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น

 
 
กลุ่มเลี้ยงปลาดุก
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 7
กลุ่มเลี้ยงวัว
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 8
กลุ่มทอผ้าไหม
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มจักรสาน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มไร่นาสวนผสม
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 9
กลุ่มทอผ้าฝ้าย
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มขุดสระในนาข้าว
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มเลี้ยงวัว
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มเพาะเห็ดฟาง
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มช่างไม้
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 10
กลุ่มเกษตรกรรมทางเลือก
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มน้ำปลาปลอดสารพิษ
ประธานกลุ่ม นายชาย  ประกอบมี
จำนวนสมาชิก 120  คน
สถานที่ติดต่อ

45 บ้านหนองโง้ง หมู่ 10 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์ 085-2458679
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม

1.เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
2.เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
3.เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4.เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

 
 
กลุ่มเลี้ยงโค
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 11
กลุ่มผักปลอดสารพิษ
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มเลี้ยงไก่บ้าน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 12
กลุ่มเลี้ยงโค
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 13
กลุ่มทอผ้าไหม
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มทอผ้าฝ้าย
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มเลี้ยงโค
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 14
กลุ่มเย็บผ้า
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มประปาหมู่บ้าน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 15
กลุ่มเลี้ยงโค
ประธานกลุ่ม นายจันที   สุธรรม
จำนวนสมาชิก 109  คน
สถานที่ติดต่อ

145 หมู่ 15 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุมจ.มหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์ 089 -2564873
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม

1.เพื่อเป็นการขยายโอกาสสร้างรายได้ให้กับประชาชน
2.เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
3.เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4.เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 16
กลุ่มเลี้ยงโค
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
หมู่ที่ 17
กลุ่มเพาะพันธ์ปลา
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
กลุ่มเลี้ยงโค
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม  
 
 
ร้านค้าชุมชน
ประธานกลุ่ม  
จำนวนสมาชิก  
สถานที่ติดต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์  
วัตถุประสงค์/กิจกรรมกลุ่ม