เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
 
 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ภารกิจ

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่
มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไว้เป็นการโดยเฉพาะ รวมถึงการกำกับดูแล และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนงานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5งาน

 
งานบริหารทั่วไป
 
งานนโยบายและแผน
 
งานกฎหมายและคดี
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   //  
ส่วนการคลัง
ภารกิจ

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การนำส่งเงิน งานภาษีทุกประเภท การขออนุมัติเบิกตัดปี การขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเอกสารทางการเงินและหลักฐานอื่นแทนตัวเงิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การตรวจสอบหลักฐานและจัดวางฎีกาที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุกรายการ การจัดทำเอกสารรายงานฐานะทางการเงิน การจัดทำบัญชีทางการเงินทุกประเภท งานการทะเบียนควบคุมเงินรายได้ - รายจ่าย การควบคุมการเบิกจ่าย การจัดทำงบทดรองประจำเดือน ประจำงวดและประจำปี งานการพัสดุขององค์การส่วนตำบล ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานการเงิน การบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 
งานการเงิน
 
งานการบัญชี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   //  
ส่วนโยธา
ภารกิจ

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณการ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การตรวจสอบการก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายกำหนดการวางแผนงานปฏิบัติ
การก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมงานการก่อสร้าง
และซ่อมบำรุงการวางแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ การติดตาม การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการควบคุม เก็บรักษา เบิกจ่ายวัสดุ - อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน เชื้อเพลิง ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

 
งานก่อสร้าง
 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 
งานประสานสาธารณูปโภค
 
งานผังเมือง
   //  
ส่วนสวัสดิการสังคม
ภารกิจ

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 
งานสังคมสงเคราะห์
 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
   //  
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภารกิจ

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในระดับก่อนปฐมวัยและระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การควบคุมระบบงานสถิติในด้านการศึกษา การวางแผนทางด้านการนิเทศงานด้านการศึกษา การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา การเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการศึกษา สรุปวิเคราะห์และพัฒนามาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั่วไปทั้งในนอกระบบ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ

 
งานบริหารการศึกษา
 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   //  
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจ

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 
งานรักษาความสะอาด
   //  
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ภารกิจ

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมปศุสัตว์ งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2งาน คือ

 
งานส่งเสริมการเกษตร
 
งานส่งเสริมการปศุสัตว์
   //  

http://facebook.com/people/อบตบ้านหวาย-อวาปีปทุม-จมหาสารคาม/100009675769055