องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 กันยายน 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประชาสัมพันธจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหวาย - บ้านร่วมใจ 2 ตำบลหนองคู (มค.ถ 72-005) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 426 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  2,130 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.บ้านหวายกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
10 กันยายน 2563 ประกาศประกวดราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
2 กันยายน 2563 ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
10 สิงหาคม 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 - บ้านโคกกลาง ตำบลแคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 1,154,000.00 บาท

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

25 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
21 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
10 สิงหาคม 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 574 เมตร หนา 0.15 มตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,296 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 1,199,000.00 บาท

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

25 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
23 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
10 สิงหาคม 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1, บ้านวังทอง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร หนา 0.05 เซนติเมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,035 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 1,454,000.00 บาท

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

25 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
23 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
7 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 19 โครงการ
ผู้สนใจยื่นเสนอราคาจ้าง ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 500,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
21 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ใต้่ หมู่ที่ 16 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 500,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
21 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 73,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
21 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 94,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
21 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 185,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
21 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 499,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
21 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 500,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
21 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 10 (เส้นไปเมรุ) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 104,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
22 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าหนองโง้ง หมู่ที่ 10 (เส้นไปกลุ่มอาชีพทำปลาส้ม) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 104,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
22 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 500,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
22 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 - บ้านคลองใหม่ หมู่ม 17 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 318 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 954 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 500,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
22 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 500,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
22 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 500,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
22 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 500,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
22 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 500,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
23 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาด หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 513 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 268,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
23 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
17.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 162,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
24 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
18.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย บ้านตลาด หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 304,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
24 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
19.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย บ้านตลาด หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 247 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 74 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 50,000 บาท
14 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
24 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
23 กรกฎาคม 2563ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ผู้สนใจยื่นเสนอราคาจ้าง ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

1.โครงการขุดลอกลำห้วยฮองไผ่ บ้านหนองไผ่ใต้ หมู่ที่ 16 ปากหนองน้ำ กว้าง 20 เมตร ยาว 120 เมตร ขุดเฉลี่ย 2.20 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  งบประมาณ 121,000 บาท
31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
2.โครงการขุดลอกลำห้วยเสียวหลง บ้านหวาย หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 1 ปากหนองน้ำ กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร ขุดเฉลี่ย 3 เมตร
ช่วงที่ 2 ปากหนองน้ำ กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร ขุดเฉลี่ย 3 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  งบประมาณ 146,000 บาท
31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
14 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
รายะเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

     
18 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ
ผู้สนใจยื่นเสนอราคาจ้าง ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 ถึงบ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งบประมาณ 501,000 บาท
     
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) รอบหมู่บ้าน บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งบประมาณ 504,000 บาท
     
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) สายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 ถึงคลองส่งน้ำชลประทาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งบประมาณ 504,000 บาท
     
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) สายบ้านหนองไผ่ใต้ หมู่ที่ 17 ถึงบ้านวังทอง หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งบประมาณ 496,000 บาท
     
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) สายบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 ถึงบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งบประมาณ 504,000 บาท
     
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) รอบหมู่บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งบประมาณ 504,000 บาท
     
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) สายบ้านเปลือย่ หมู่ที่ 6 ถึงตำบลแคน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งบประมาณ 496,000 บาท
     
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 ถึงบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 318 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 954 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งบประมาณ 497,000 บาท
     
9.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหมู่บ้าน บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 445 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 133.50 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งบประมาณ 89,000 บาท
     
10.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านมะแซว หมู่ที่ 9 ถึงลำห้วยกุดแคน ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 332.50 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งบประมาณ 220,000 บาท
     
11.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 ถึงบ้านเปลือย หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 980 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 343 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งบประมาณ 227,000 บาท
     
12.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดหลายช่องทาง ห้วยกุดแคน บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 ขนาด 1.80x1.80 เมตร จำนวน 4 ช่อง (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทถ.5-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งบประมาณ 451,000 บาท
     
17 เมษายน 2563 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมคันคูถนนและปรับเกรดถนนภายในตำบลบ้านหวาย จำนวน 16 จุด (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ราคากลาง 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ผู้สนใจยื่นเสนอราคาจ้าง ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
15 เมษายน 2563 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง   จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

ผู้สนใจยื่นเสนอราคาจ้าง ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ตั้งแต่วันที่ 16-20 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายบ้านเปลือย หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  ราคากลาง 211,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
     
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายบ้านมะแซว หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ราคากลาง 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
     
3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) ภายในเขตตำบลบ้านหวาย จำนวน 12 จุด (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ราคากลาง 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
     
4. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร (สถ.ศพด.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  ราคากลาง 298,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
     
5. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร (สถ.ศพด.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหวาย (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ราคากลาง 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
     
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.72-003 สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 6 ถึงสามแยกบ้านหนองไผ่ไปบ้านเขาค้อ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
14 มีนาคม 2563 ประกาศประกวดราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.72-008 สายบ้านหวาย หมู่ที่ 11 ถึงบ้านหนองป้าน ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
11 มีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย จำนวน 9 โครงการ
3 มีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
14 มกราคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปลือย หมู่ที่ 6
20 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
10 มกราคม 2563 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (TOR) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ บก.01) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ช่วง 1
    (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ช่วง 2
  รายการประมาณการราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผัง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ช่วง 1
    (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ช่วง 2
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7
20 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
10 มกราคม 2563 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (TOR) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ บก.01) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณการราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผัง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13
20 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
10 มกราคม 2563 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (TOR) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ บก.01) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณการราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผัง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
โครงการ ซ่อมแซมและคันคูสัญจรภายในเขตตำบลบ้านหวาย
7 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
4 พฤศจิกายน 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  บัญชีประมาณการราคากลาง (แบบ ปร.4) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ บก.01) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรูปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณการราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลอง หมู่ที 5  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
17 มิถุนายน 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรูปราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผังก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปลือย หมู่ที 6  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
17 มิถุนายน 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรูปราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผังก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปลือย หมู่ที 6  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
17 มิถุนายน 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรูปราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผังก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที 12  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
17 มิถุนายน 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรูปราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผังก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันน้ำ หมู่ที 13  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
17 มิถุนายน 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรูปราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผังก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองใหม่ หมู่ที 17  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
17 มิถุนายน 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรูปราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผังก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

โครงการ ก่อสร้างถนนดิน ถนนสายบ้านหนองไผ่ใต้ หมู่ที่ 16 ถึงถนนสายบ้านหนองไผ่ไปบ้านวังทอง หมู่ที่ 14

4 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
28 มีนาคม 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรูปราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผังก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายบ้านเปลือย หมู่ที่ 6 ถึงถนนสายบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 ไปบ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13

4 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
28 มีนาคม 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรูปราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผังก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายบ้านตลาด หมู่ที่ 2 (ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 2042 - เลียบคลองส่งน้ำชลประทาน - กุดดอนวัว)  

4 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
28 มีนาคม 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรูปราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผังก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายบ้านมะแซว หมู่ที่ 9 (ถนนภายในหมู่บ้าน)

4 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
28 มีนาคม 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรูปราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผังก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายบ้านมะแซว หมู่ที่ 9 (ถนนรอบกุดดอนวัว)

4 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
28 มีนาคม 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรูปราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผังก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
  โครงการค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
25 มีนาคม 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  โครงการค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านหนองไผ่
25 มีนาคม 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
   
2 มกราคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหวาย หมู่ที่ 4 (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
2 มกราคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก โดยลงหินคลุกตลอดสาย (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ถนนสายบ้านหวาย หมู่ที่ 4 ถึงเขตถนนบ้านหวาย หมู่ที่ 4 ไปบ้านหวาย หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 550 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 165 ลบ.ม. พร้อมปรับให้เรียบร้อยด้วยเครื่องจักรกล พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
2 มกราคม 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก โดยลงหินคลุกตลอดสาย (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ถนนสายบ้านหวาย หมู่ที่ 4 ถึงลำห้วยกุดขี้นาค ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. พร้อมปรับให้เรียบร้อยด้วยเครื่องจักรกล พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
2 มกราคม 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก โดยลงหินคลุกตลอดสาย (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ถนนสายบ้านหวาย หมู่ที่ 11 ถึงสามแยกถนนสายบ้านหนองไผ่ไปวัดโนนเปลือยน้อย ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 175 ลบ.ม. พร้อมปรับให้เรียบร้อยด้วยเครื่องจักรกล พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

24 ธันวาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก โดยลงหินคลุกตลอดสาย (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ถนนสายบ้านหวาย หมู่ที่ 4 ถึงเขตถนนบ้านหวาย หมู่ที่ 4 ไปบ้านหวาย หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 550 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 165 ลบ.ม. พร้อมปรับให้เรียบร้อยด้วยเครื่องจักรกล พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

24 ธันวาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหวาย หมู่ที่ 4 (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

24 ธันวาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก โดยลงหินคลุกตลอดสาย (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ถนนสายบ้านหวาย หมู่ที่ 4 ถึงลำห้วยกุดขี้นาค ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. พร้อมปรับให้เรียบร้อยด้วยเครื่องจักรกล พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

24 ธันวาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก โดยลงหินคลุกตลอดสาย (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ถนนสายบ้านหวาย หมู่ที่ 11 ถึงสามแยกถนนสายบ้านหนองไผ่ไปวัดโนนเปลือยน้อย ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 175 ลบ.ม. พร้อมปรับให้เรียบร้อยด้วยเครื่องจักรกล พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

5 พฤศจิกายน 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย องค์หารบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

25 ตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย องค์หารบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

25 ตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้เด็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีการศึกษา 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

25 ตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

17 ตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

8 ตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

3 ตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

(คลิกเพื่อดูตารางแสดงวงเงิน)

 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     

30 สิงหาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาดผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 ไปบ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีแระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

17 สิงหาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

17 สิงหาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยน้ำจั้น บ้านตลาด หมู่ที่ 2 ความยาวรวม 1,228 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

10 สิงหาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยน้ำจั้น บ้านตลาด หมู่ที่ 2 ความยาวรวม 1,228 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
  แผนผังสถานทีก่อสรร้าง (แผนผังสถานทีก่อสรร้าง)
     

31 กรกฎาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 ไปบ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีแระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
  แผนผังสถานทีก่อสรร้าง (แผนผังสถานทีก่อสรร้าง)
20 กรกฎาคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
20 กรกฎาคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบอบต.บ้านหวาย)บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
20 กรกฎาคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
20 กรกฎาคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) บ้านคลองใหม่  หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
19 กรกฎาคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
19 กรกฎาคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

5 กรกฎาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกตลอดสาย(ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)ถนนสายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 ไปบ้านมะแซว หมู่ที่ 9 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
2 กรกฎาคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

1 .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)   บ้านหนองแต้   หมู่ที่ 1 รายละเอียดโครงการ
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 รายละเอียดโครงการ
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 รายละเอียดโครงการ
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบอบต.บ้านหวาย)บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 รายละเอียดโครงการ
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12 รายละเอียดโครงการ
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) บ้านคลองใหม่  หมู่ที่ 17 รายละเอียดโครงการ
     
19 มิถุนายน 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ประกาศประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกตลอดสาย(ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)ถนนสายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 ไปบ้านมะแซว หมู่ที่ 9 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

     
19 มิถุนายน 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น  แบบท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ลำห้วยกุดน้ำจั้น บ้านตลาด หมู่ที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 รายละเอียดโครงการ
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 รายละเอียดโครงการ
     

15 มิถุนายน 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกตลอดสาย(ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)ถนนสายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 ไปบ้านมะแซว หมู่ที่ 9 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     

31 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 ไปบ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีแระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

15 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 ไปบ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีแระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
     

11 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U บ้านวังทอง หมู่ที่ 14 (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

11 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

10 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ สถ.ศพด.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

9 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

9 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12(ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     

9 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U บ้านวังทอง หมู่ที่ 14 (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     

8 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน,คันคูลำห้วยสัญจรภายในเขตตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

4 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ สถ.ศพด.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)

3 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 ไปบ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13 (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     

3 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     

2 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน,คันคูลำห้วยสัญจรภายในเขตตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     
5 เมษายน 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกตลอดสาย(ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)ถนนสายบ้านโนนแคน .หมู่ที่ 15 ไป บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

     
16 มีนาคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกตลอดสาย(ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)ถนนสายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 ไปบ้านมะแซว หมู่ที่ 9 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.10 เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 675 เมตร หนา 0.10 เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 202 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ไปบ้านเขวาค้อถึงบ้านเปลือยหมู่ที่ 6  ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.10 เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 787 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย บ้านหวาย หมู่ที่ 11 ไปตำบลหนองคู  ผิวจราจรกว้าง 4. เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.10 เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 122 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.60 เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 2,088 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

     
16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 รายละเอียดโครงการ
2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 รายละเอียดโครงการ
3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 รายละเอียดโครงการ
4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ไปบ้านเขวาค้อถึงบ้านเปลือยหมู่ที่ 6   รายละเอียดโครงการ
5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย บ้านหวาย หมู่ที่ 11 ไปตำบลหนองคู   รายละเอียดโครงการ
6 โครงการก่อสร้างถนนดิน  (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 7 รายละเอียดโครงการ
     
8 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาซากพัสดุครุภัณฑ์

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

     
23 มกราคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อปท. มค.ถ 72 - 005 สายบ้านโนนสำราญ ถึง บ้านร่วมใจ 2 หมู่ที่ 8 บ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

     
22 มกราคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสถนนอปท. มค.ถ 72 - 008 สายบ้านหวาย ถึงบ้านหนองป้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

     
26 ธันวาคม 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อปท. มค.ถ 72 - 005 สายบ้านโนนสำราญ ถึง บ้านร่วมใจ 2 หมู่ที่ 8 บ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

(เอกสารประกวดราคาจ้าง)

     
26 ธันวาคม 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อปท. มค.ถ 72 - 008 สายบ้านหวาย ถึงบ้านหนองป้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

(เอกสารประกวดราคาจ้าง)

     

22 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ใต้ หมู่ที่ 16 กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

22 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสรอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 14 กว้าง 3 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

22 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวายน้อย หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

22 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

22 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

22 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 284 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

22 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     

21 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  แบบก่อสร้าง แบบก่อสร้าง
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)

21 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 284 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  แบบก่อสร้าง แบบก่อสร้าง
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     

21 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  แบบก่อสร้าง แบบก่อสร้าง
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     

21 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  แบบก่อสร้าง แบบก่อสร้าง
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     

21 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวายน้อย หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  แบบก่อสร้าง แบบก่อสร้าง
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     

21 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 14 กว้าง 3 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  แบบก่อสร้าง แบบก่อสร้าง
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     

21 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ใต้ หมู่ที่ 16 กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  แบบก่อสร้าง แบบก่อสร้าง
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     
15 ธันวาคม 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อปท. มค.ถ 72 - 008 สายบ้านหวาย ถึงบ้านหนองป้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  แผนผังก่อสร้าง ผังก่อสร้าง
  แบบก่อสร้าง แบบก่อสร้าง
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     
15 ธันวาคม 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อปท. มค.ถ 72 - 005 สายบ้านโนนสำราญ ถึง บ้านร่วมใจ 2 หมู่ที่ 8 บ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  แผนผังก่อสร้าง ผังก่อสร้าง
  แบบก่อสร้าง แบบก่อสร้าง
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     
     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
21 กรกฎาคม 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 ถึงเขตตำบลหนองคู ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     
21 กรกฎาคม 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหวาย หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 517 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,102 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายละเอียดวงเงินงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง
  บัญชีประมาณราคากลาง ปร 4 บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4)
  บัญชีประมาณราคากลาง  ปร 5 สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.5)
     
up