เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1. โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์             
  ที่ตั้ง
บ้านตลาดโนนโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
44120
โทรศัพท์ 085-4642175
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรวิทย์  อุปทา
2. โรงเรียนบ้านหวาย                              http://school.obec.go.th/banwaiwapee
  ที่ตั้ง
บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
44120
โทรศัพท์ 081-9648779
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายจอมพล  กงคูคำ
3. โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง          
  ที่ตั้ง
บ้านมะแซวหนองโง้ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
44120
โทรศัพท์ 082-8448656
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวัลลภ  บุญมาตุ่น  ครูชำนาญการพิเศษ
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
4. โรงเรียนบ้านหนองไผ่                      
  ที่ตั้ง
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
44120
โทรศัพท์ 085-7400140
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย  ปัตตายะโส
5. โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ                
  ที่ตั้ง
บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
44120
โทรศัพท์ 090-2628466
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญธรรม  พินโย
6. โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ       
  ที่ตั้ง
61 บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
44120
โทรศัพท์ 081-9544939
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสำรวย  บุญปัด  ครูชำนาญการพิเศษ
                           รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
7. โรงเรียนบ้านหนองแต้                 
  ที่ตั้ง
บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
44120
โทรศัพท์ 093-3237493
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชูศักดิ์ ตาลวงค์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
ที่ตั้ง
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
44120
โทรศัพท์ -
ผู้อำนวยการ นางสุมาลัย คำอาจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมันน้ำ
ที่ตั้ง
บ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
44120
โทรศัพท์ -
ผู้อำนวยการ นางทิพวรรณ  อินทะรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
องค์กรเอกชน
1. สหกรณ์เครดิตยูเนียนตำบลบ้านหวาย

สถาบันการเงินและสวัสดการชุมชน เพื่อชุมชน
"ที่พึ่งยามยาก ที่ฝากยามเหลือ เผื่อให้ลูกหลาน"
ที่ตั้ง
91 บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
44120
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4373-9096
ประธานกรรมการ นายทองสุก ศรีภูวงษ์
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
1.
ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ครอบครัว และสังคมโดยทั่วไป
2.ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
3.รับฝากเงินจากสมาชิก และสหกรณ์อื่น
4.ให้สมาชิกกู้ยืมตามคราวจำเป็น หรือมีประโยชน์
5.กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นทุนดำเนินงานของสหกรณ์
6.ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
2. สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านหวาย
ที่ตั้ง
บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
44120
โทรศัพท์ -
ประธานกรรมการ นายสมหมาย ครองสิงห์