การบริหารการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้

 
คำขวัญ
แหล่งผลิตกลองยาวส่งขาย
มากมายแกะสลักหิน
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่
อุดมดีข้าวปลา
ชาวประชาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
    

วิสัยทัศน์
เป็นตำบลน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
w0iiQXu3Dแหล่งเศรษฐกิจดี
ส่งเสริมการศึกษาทุกระบบ
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
:::ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปก สารบัญ
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
รายงานรายละเอียด
งานบริหารงานทั่วไป (1)
งานบริหารงานทั่วไป (2)
งานบริหารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (1)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (2)
:::ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ปก สารบัญ
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย // (1) // (2) // (3) // (4)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ภาคผนวก
:::ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ปก สารบัญ
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ภาคผนวก
:::ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ปก สารบัญ
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   
:::ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   
:::ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   
:::ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   
:::ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   
:::ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
:::ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552