การบริหารการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

>>นโยบายการบริหาร

>>แผนพัฒนา 3 ปี
>>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
>>รายงานผลการปฏิบัติงาน
>>การติดตามและประเมินผลประจำปี
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   

 
คำขวัญ
แหล่งผลิตกลองยาวส่งขาย
มากมายแกะสลักหิน
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่
อุดมดีข้าวปลา
ชาวประชาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
    

วิสัยทัศน์
เป็นตำบลน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งเศรษฐกิจดี
ส่งเสริมการศึกษาทุกระบบ
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
นโยบายการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

นายประดิษฐ์ ประโยชน์ลา
แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2556
วันจันทร์ ที่  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย  ได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้
1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      1.1 ปรับปรุงถนนเชื่อมหมู่บ้าน ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร                        
      1.2 ขยายเขตไฟฟ้าภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร                                                       
      1.3 ก่อสร้างประปาดื่มได้

2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
      2.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน                                                                               
      2.2 ส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวในชุมชน 

3. นโยบายด้านสังคม
     3.1  ดูแลและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข            
     3.2 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในชุมชนและองค์กรมากขึ้น                       
     3.3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ให้มีศักยภาพในการดูแลชุมชนมากขึ้น      

4.  นโยบายด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     4.1 ขุดลอก และปรับปรุงแหล่งน้ำตื้นเขิน                                                                    
     4.2 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร                                                                                
     4.3 โครงการ “ป่าเขียวน้ำใสไร้มลพิษ”     

5.นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
     5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น                  
     5.2 บูรณาการในการทำงานทุกภาคส่วน โดยระบบธรรมาภิบาล

6.ด้านสาธารณสุข
     6.1 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ                                          
     6.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
     6.3 ดูแลการสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

7.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     7.1 ส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ
     7.2 ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น