ประมวลกิจกรรม
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
 
  ปีงบประมาณ 2553   (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ (9 มกราคม 2553) ประจำปี พ.ศ.2553
7 มกราคม 2553
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  คลิก
  โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2552
25 - 27 ธันวาคม 2552
ณ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม
  คลิก
  ปีงบประมาณ 2552   (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
 
งานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ตำบลบ้านหวาย ประจำปี 2552
9 เมษายน 2552
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

  คลิก
โครงการหนูน้อยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551
27 มีนาคม 2552
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  คลิก
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2551
26 - 28 ธันวาคม 2551
ณ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม

  คลิก
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา วันออกพรรษา (งานบุญกฐินอบต.) ประจำปี 2551
1 - 3 พฤศจิกายน 2551
ณ อบต.บ้านหวาย และวัดบ้านเปลือย (หมู่ 6)

  คลิก
การแข่งขันกีฬาประเพณี 6 ตำบล (ครั้งที่ 7) ประจำปี 2551
ระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2551
ณ ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

(คลิกเพื่อดูสรุปผลการแขง่ขัน)     
(คลิกเพื่อดูประมวลภาพกิจกรรม)
  คลิก
  ปีงบประมาณ 2551   (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
 
 
การจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2551
11 สิงหาคม 2551
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

  คลิก
งานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ตำบลบ้านหวาย ประจำปี 2551
9 เมษายน 2551
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย


  คลิก
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2550
3 - 5 ธันวาคม 2550
ณ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม  คลิก
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา วันออกพรรษา (งานบุญกฐินอบต.) ประจำปี 2550
27 - 28 ตุลาคม 2550
ณ อบต.บ้านหวาย และวัดบ้านหวาย (หมู่ 4)

  คลิก
การแข่งขันกีฬาประเพณี 6 ตำบล (ครั้งที่ 6) ประจำปี 2550 เครือหวายเกมส์
ระหว่างวันที่ 17- 22 ตุลาคม 2550
ณ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

(คลิกเพื่อดูสรุปผลการแขง่ขัน)     
(คลิกเพื่อดูประมวลภาพกิจกรรม)
  คลิก
  ปีงบประมาณ 2550    (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550) 
 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2550
24 - 28 กันยายน 2550
ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองคลอง

 
คลิก
 
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2550
9 - 10 สิงหาคม 2550
ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองไผ่

  คลิก
 
การจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2550
9 สิงหาคม 2550
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

  คลิก
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2550
26 มิถุนายน 2550
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

  คลิก
งานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ตำบลบ้านหวาย ประจำปี 2550
11 เมษายน 2550
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

 
คลิก
โครงการส่งเสริมการจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2550
15 มกราคม 2550
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

 
คลิก
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2549
22 - 24 ธันวาคม 2549
ณ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม

 
คลิก
การแข่งขันมหกรรมกีฬาประเพณี 6 ตำบล เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2549
ระหว่างวันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2549
ณ ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

  คลิก
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา วันออกพรรษา (งานบุญกฐินอบต.) ประจำปี 2549
8 - 9 ตุลาคม 2549
ณ อบต.บ้านหวาย และวัดธรรมสถิตย์ (หมู่ 11)

  คลิก
  ปีงบประมาณ 2549    (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนหมู่บ้าน/ชุมชน อบต.บ้านหวาย ประจำปี 2549
วันที่ 29 - 30 กันยายน 2549
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไผ่

  คลิก
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (ทอดเทียนเข้าพรรษา)
วันที่ 23 กันยายน 2549
ณ วัด/สำนักสงฆ์ ภายในเขตตำบลบ้านหวาย

 
คลิก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ร่วม
โครงการพุทธธรรมนำสุขสู่ชุมชน อำเภอวาปีปทุม
วันที่ 7 กันยายน 2549
ณ วัดบ้านหนองคลอง

  คลิก
 
การจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2549 และกิจกรรมด้านจริยธรรมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.บ้านหวาย ประจำปี 2549
(12 สิงหาคม 2549 ณ สนามโรงเรียนบ้านหวาย)

  คลิก
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน และ
โครงการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจน
วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2549

 
คลิก
การจัดงานตักศิลานคร บวร รัฐ เมืองแห่งความรู้ คู่คุณธรรมทำความดี ปลอดเหล้าเข้าพรรษา
ถวายในหลวงเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ครบ 60 ปี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2549
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย และสนามโรงเรียนบ้านหวาย

  คลิก
โครงการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ร่วมกับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลบ้านหวาย
วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2549
ณ อบต.ห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด

  คลิก
โครงการประชุมสัมมนาและจัดงาน รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย
ถวายองค์ราชาครองราชย์ 60 ปี
วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2549
ณ สภาธรรมกายสากล ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

  คลิก
โครงการ อปพร.รวมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี อบต.บ้านหวาย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2549
ณ ห้วยกุดขี้นาค บ้านตลาด หมู่ที่ 2

 
คลิก

โครงการมหกรรมกีฬา เดิน - วิ่ง แชเลนจ์เดย์ อบต. บ้านหวาย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2549
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

 
คลิก

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ชาวบ้านมะแซว อบต.บ้านหวาย และกรมส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2549
ณ ลำน้ำเสียว บ้านมะแซว

 
คลิก
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2549
ณ มณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23) ค่ายศรีพัชรินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
คลิก
โครงการทำความสะอาด แม่น้ำลำคลอง เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 21 เมษายน 2549 ณ ลำน้ำเสียว บ้านหนองโง้ง
 

คลิก
งานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ตำบลบ้านหวาย ประจำปี 2549
(12 เมษายน 2549 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย)

 

คลิก
โครงการศึกษาดูงาน นอกสถานที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
วันที่ 5-7 มีนาคม 2549
ณ อบต.ในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

  คลิก
กิจกรรมรณรงค์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
 


คลิก