เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย Banwhay Subdistrict Administrative Organization (Banwhay SAO.)
ตำบลบ้านหวาย เป็น 1 ใน15 ตำบลของ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
ห่างจากที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 96.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60,375 ไร่

ตั้งอยู่ที่
89 บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4302-0438
ประวัติความเป็นมา
อบต.บ้านหวาย ยกฐานะจากสภาตำบลบ้านหวาย เมื่อปี วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540           more....
โดยมีผู้บริหาร ประธานสภา อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้

คณะผู้บริหาร
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
1
นายวีระพล ปะติเท
2540 - 2544
ประธานกรรมการบริหาร
2
นายสละ แตงอ่อน
2544 - 2546
ประธานกรรมการบริหาร
3
นายสละ แตงอ่อน
2546 - 2548
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
4
นายสละ แตงอ่อน
31 ก.ค.2548 - 30 ก.ค.2552
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  นายทองอินทร์ ปะมา
26 ก.ย.2548 - 30 ก.ค.2552
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  นายทองยุ่น ประกอบสิม
26 ก.ย.2548 - 30 ก.ค.2552
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  นายประยูร แคนมี
26 ก.ย.2548 - 30 ก.ค.2552
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
5
นายหนูกาย ปะเกาทัน
6 ก.ย.2552 - 5 กันยายน 2556
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 
  นายก้อน ขอดี
12 ต.ค.2552 - 5 กันยายน 2556
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  นายบัญญัติ ดำรงกิจเจริญ
12 ต.ค.2552 - 5 กันยายน 2556
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  นายถนอม วงสีเขา
12 ต.ค.2552 - 5 กันยายน 2556
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
6

นายประดิษฐ์ ประโยชน์ลา

20 ต.ค.2556 - 19 ตุลาคม 2560
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 
  นายบุญถม มะธิปิไข
21 พ.ย.2556 - 19 ตุลาคม 2560
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  นายทองยุ่น ประกอบสิม

21 พ.ย.2556 - 19 ตุลาคม 2560
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  นายนิวัฒน์ มูลต้น

21 พ.ย.2556 - 19 ตุลาคม 2560
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา อบต.บ้านหวาย
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
1
นายบุญเรือง ยางเครือ
2540 - 2542
ประธานกรรมการบริหาร
2
นายอำนวย ปิจจาโร
2542 - 2544
ประธานกรรมการบริหาร
3
นายทองแดง สุพะกำ
2544 - 2548
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
4
นายประดิษฐ์ ประโยชน์ลา
2548 - 30 ก.ค.2552
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  นายนิวัฒน์ มูลต้น
,,
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 
  นายบุญถม มะธิปิไข
,,
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 
5
นายประดิษฐ์ ประโยชน์ลา
16 ต.ค.2552 -
5 กันยายน 2556
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  นายนิวัฒน์ มูลต้น
 ,,
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 
  นายบุญถม มะธิปิไข
 ,,
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 
6
นายอุดร ประริเตสังข์

27 พ.ย.2556 -
19 ตุลาคม 2560
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  นายสลัด ประโกสันตัง
 ,,
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 
  นายพิมล ปีติโกศล
 ,,
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 

หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
1
นายทินกร อุ่นผาง

2540 - 30 มิถุนายน 2552

1 กรกฎาคม -
30 พฤศจิกายน 2552

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

2
นายพิมล ปีติโกศล
1 กรกฎาคม 2552 - ปัจจุบัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
1
นายทินกร อุ่นผาง
2540 - 30 มิถุนายน 2552
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนฯ
2
นายพิมล ปีติโกศล
1 กรกฎาคม 2552 -
30 กันยายน 2552
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนฯ

3

นางเพ็ญศรี พิเมย

1 ตุลาคม 2552 -
10 มกราคม 2556

11 มกราคม 2556 -
ปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

 

ส่วนการคลัง
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
1
นางสาวอาทิตยา เวียงสมุทร
2540 - 15 มิถุนายน 2555
หัวหน้าส่วนการคลัง
2
นางสุภา ธีระกูล
16 มิถุนายน 2555 -
30 มิถุนายน 2556
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนฯ
3
นายราชัน ศรีโคตร

1 กรกฎาคม 2556 -
31 ธันวาคม 2558

1 มกราคม 2559 -
31 ธันวาคม 2560

หัวหน้าส่วนคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

4
นายไชยวัฒน์ โคตุทา

1 มกราคม 2561 -
4 กุมภาพันธ์ 2561

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
5
นางรวมพร สิงห์พันธ์
5 กุมภาพันธ์ 2561 -
ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ส่วนโยธา
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
1
นายสมโภชน์ เหล่าสิทธิ์

2540 - 29 พฤษภาคม 2556


30 พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบันน

หัวหน้าส่วนโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนสวัสดิการสังคม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
1
นายวสันติ์ เดชโคตร

1 ตุลาคม 2552 -
15 มิถุนายน 2556


16 มิถุนายน 2556 -
31 ธันวาคม 2558

1 มกราคม 2559 -
ปัจจุบัน

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนฯ


หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
1
นางสาวจินตนา ปัจจัยคา

1 ตุลาคม 2552 -
17 มีนาคม 2556


18 มีนาคม 2556 -
31 ธันวาคม 2558

1 มกราคม 2559 -
ปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนฯ


หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
1
นายพิมล ปีติโกศล
1 ตุลาคม 2552 -
16 มิถุนายน 2556
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนฯ
2
นายไชยวัฒน์ โคตุทา

17 มิถุนายน 2556 -
31 ธันวาคม 2558

1 มกราคม 2559 -
ปัจจุบัน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองฯ

ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
1
นายพิมล ปีติโกศล
1 ตุลาคม 2552 -
16 มิถุนายน 2556
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนฯ
2
นายไชยวัฒน์ โคตุทา

17 มิถุนายน 2556 -
31 ธันวาคม 2558

1 มกราคม 2559 -
ปัจจุบัน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองฯ


ลักษณะภูมิประเทศ
มีพื้นที่รับผิดชอบขนาด   96.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60,375 ไร่
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ : ติดกับตำบลหนองแสงและตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
ทิศใต้ : ตำบลหัวเรือ และตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
ทิศตะวันออก : ทิศใต้ติดกับ ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน
ทิศตะวันตก : ติดตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
คณะผู้บริหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย : นายประดิษฐ์ ประโยชน์ลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย : นายบุญถม มะธิปิไข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย : นายทองยุ่น ประกอบสิม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย : นายนิวัฒน์ มูลต้น
สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย : นายอุดร ประริเตสังข์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย : นายสลัด ประโกสันตัง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย : นายพิมล ปีติโกศล
พนักงาน/พนักงานจ้าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย : นายพิมล ปีติโกศล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย : นายไชยวัฒน์ โคตุทา
ผู้อำนวยการกองคลัง : นางรวมพร สิงห์พันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง : นายสมโภชน์ เหล่าสิทธิ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.: นางเพ็ญศรี พิเมย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : นางสาวจินตนา ปัจจัยคา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม : นายวสันติ์ เดชโคตร
ประชากร
จำนวนประชากร ชาย จำนวน 3,745 คน หญิง 3,661 คน รวมทั้งสิ้น 7,406 คน
จำนวนครัวเรือน 1,786 ครัวเรือน

หมายเหตุ ข้อมูลจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
การบริหาร - การปกครอง
คำขวัญ
แหล่งผลิตกลองยาวส่งขาย
มากมายแกะสลักหิน
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่
อุดมดีข้าวปลา
ชาวประชาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม    
วิสัยทัศน์
เป็นตำบลน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งเศรษฐกิจดี
ส่งเสริมการศึกษาทุกระบบ
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
เศรษฐกิจ - สังคม
อาชีพของราษฎร
- ไมีมีอาชีพ    80     คน
- นักเรียน/นักศึกษา    1,085     คน
- ทำการเกษตร     2,986     คน
- ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ     88    คน
- พนักงานหน่วยงานเอกชน     91     คน
- ทำธุรกิจส่วนตัว     16     คน
- รับจ้างทั่วไป     1,101    คน
- ค้าขาย    33     คน
- อื่นๆ     757    คน
* ข้อมูล จปฐ.2 ปี 2552*
แหล่งท่องเที่ยว - สินค้า Otop
แหล่งท่องเที่ยว
- เที่ยวชมการผลิตกลองยาวสินค้า Otop 4 ดาว จากกลุ่มผลิตกลองยาวบ้านตลาด หมู่ที่ 2
- เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนจากหมู่บ้านต่างๆ ในตำบล
สินค้า Otop
Otop 4 ดาว : กลองยาว กลุ่มผลิตกลองยาวบ้านตลาด หมู่ที่ 2
Otop 2 ดาว :
ประมวลกิจกรรม
- ปีงบประมาณ 2552  
- ปีงบประมาณ 2551
- ปีงบประมาณ 2550
ส่วนราชการและองค์กรที่สำคัญ
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1. โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์             
2. โรงเรียนบ้านหวาย                              http://school.obec.go.th/banwaiwapee
3. โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง          
4. โรงเรียนบ้านหนองไผ่                      
5. โรงเรียนบ้านหนองคลอง                  
6. โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ       
7. โรงเรียนบ้านหนองแต้                 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
1. บ้านหนองไผ่
2. บ้านดอนมันน้ำ
องค์กรเอกชน
1. สหกรณ์เครดิตยูเนียนตำบลบ้านหวาย
2. สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านหวาย